14) Bilgi Kitabı, HAYAT Boyutu ve HİÇLİK Boyutu' nun ANTİ MADDE' den oluştuğunu bildirmektedir. ANTİ MADDE' nin ne olduğunu öğrenmek ister misiniz?

 

Kozmos' un başlangıcını ve yaratılışını açıklayan teoriler arasında bulunan Büyük Patlama (Big Bang)  teorisi en çok tutulan, en çok taraftar bulan, Bilim olarak da Matematiksel yönden ispatlanmış bir teoridir.

Aynı şekilde Maddeyi, Atomu ve Atom altı parçacıkları en iyi açıklayan, Bunlar arasındaki etkileşimi en iyi belirten, en tutarlı teori de STANDART MODEL teorisidir. ANTİ  MADDE' yi anlamak için de, önce MADDE' yi anlamak lazımdır.

MADDE' yi en iyi açıklayan STANDART MODEL teorisi' nin geldiği son nokta özetle şöyledir. Etrafımızda bulunan tüm Maddesel Ortamlar, Atom' lardan meydana gelmiştir.

En basit Atom, bir ÇEKİRDEK etrafında dönen bir ELEKTRON' dan ibarettir.

ÇEKİRDEK' te 2 parçanın birleşmesinden meydana gelmiştir. Bunlardan birisi PROTON, diğeri de NÖTRON' dur.

PROTON ve NÖTRON' lar ise QUARK denen parçalardan meydana gelmiştir. (QUARK' ın Türkçe okunuşu KUVARK seklindedir.)

QUARK' dan daha küçük bir parça tespit edilmemiştir. Yani QUARK' lar Madde'nin Esas parçası'dır. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda 6 çeşit QUARK olduğu kesinleşmiştir. QUARK' ların en büyük özelliği Sosyal olmalarıdır. Yani QUARK'   lar, her fırsatta birleşerek PROTON ve NÖTRON' ları meydana getirirerek birlikte yaşama temayülü gösterirler.

Hem kendi ekseninde, hem de Çekirdeğin etrafındaki yörüngesinde bir uydu gibi hızla dönen ve Çekirdeğin çevresini bir bulut gibi saran ELEKTRON' ların ise LEPTON olduğu ve Bütün LEPTON' ların da, hepsinin 6 çeşit olduğu kesinleşmiştir.

 

LEPTON'  lar da Maddenin Esas parçasıdır. Daha küçüğü tespit edilmemiştir. LEPTON' ların en büyük özelliği ise Yalnızlığı sevmeleridir. Lepton' lar başka parçalarla birleşmezler. Tek olarak yaşarlar.

 

 

 

Bütün Maddesel Ortamlar, MADDE' nin esas parçacıklarından olan QUARK' lar dan ve LEPTON' lar dan meydana gelmiştir.

Tüm Maddesel Ortamları meydana getiren ve hepsi 6 çeşit olan QUARK' lar ile hepsi 6 çeşit olan LEPTON' lar soldaki tablo da görülmektedir.

Tabloda görülen I.ci - II.ci ve III.cü Nesil (Generation) ayırımı şudur.

Bizim etrafımızda gördüğümüz her şey I.ci Nesil QUARK' lardan ve LEPTON' lardan meydana gelmiş Maddesel ortamlardır. Atom'larında ömrü vardır. Onlar da çeşitli nedenlerle bozuma uğramaktadır. Bazen dışardan gelen bir enerji Atomu bozuma uğratmakta, bazen de Atom kendiliğinden zamanla bozuma uğramaktadır.

İşte I.ci Nesil Atomlar bozuma uğradıklarında II.ci Nesil QUARK ve LEPTON' lar ortaya çıkmaktadır.

II.ci Nesil QUARK ve LEPTON' larda bozuma uğradığında III.cü Nesil QUARK ve LEPTON' lar ortaya çıkmaktadır.

Ancak Deney ortamlarında tespit edilebilen II.ci Nesil ve III.cü Nesil QUARK ve LEPTON' lar, Stabil yani kalıcı değildir. Dolayısıyla II.ci Nesil ve III.cü Nesil QUARK ve LEPTON' lardan müteşekkil MADDESEL ortamlar bulunmamaktadır. Doğa' nın neden II.ci Nesil ve III.cü Nesil QUARK ve LEPTON' lara ihtiyaç duyduğu da Bugüne kadar izah edilememiştir.

Fizik İlmi her ne kadar 6 çeşit Lepton, 6 çeşit Quark tespit etmiş olsa da, içinde bulunduğumuz Maddesel Alemler, I.ci Nesil Lepton ve Quark' lardan meydana gelmiştir.

Yani içinde yaşadığımız, elle tuttuğumuz ve gözle gördüğümüz Maddesel ortamların tamamı 2 çeşit Lepton' dan (Elektron ve Elektron Neutrino' dan) ve 2 çeşit Quark' dan (Up Quark ve Down Quark' dan) meydana gelmiştir.

Diğer II.ci Nesil ve III.cü Nesil Lepton ve Quark' lar, Laboratuvar ortamlarında anlık müşahede edilerek izlenmesine karşın, Stabil yani Durucu olmadıkları için Bunlardan meydana gelmiş Maddesel ortamlar mevcut değildir.

2 çeşit Lepton' dan biri olan Elektron Neutrino, sadece Güneş'teki (Yıldızlardaki) nükleer tepkime sırasında ortaya çıkmakta, hiçbir birleşime girmeden, Tüm maddelerin içinden geçip gitmektedir. Dolayısıyla içinde yaşadığımız Maddesel Alemlerin, yalnızca Elektron ve Quark' lardan meydana geldiğini söylemek mümkündür.

Not. Çevremizdeki her şey Atom' lardan ve Atom' ların birleşmesinden meydana gelen Molekül' lerden oluşmuştur. Temel Atom, bir Elektron ve bir Çekirdek' ten ibarettir. Çekirdek ise Proton ve Nötron' dan meydana gelir.

Proton ve Nötron' da 2 çeşit Quark' dan (Up Quark ve Down Quark' ın) birleşmesinden oluşur.

Proton = 2 adet ( pozitif elektrik yüklü) Up Quark ile 1 adet (- ⅓ negatif elektrik yüklü) Down Quark' ın birleşmesinden meydana gelir. Dolayısıyla Proton, Pozitif Elektrik yüklüdür.

Nötron ise = 2 adet (- ⅓ negatif elektrik yüklü) Down Quark ile 1 adet ( pozitif elektrik yüklü) Up Quark' ın birleşmesinden meydana gelir. Dolayısıyla Nötron, Elektrik yükü bakımından Nötr' dür.

Özetlersek, içinde bulunduğumuz Maddesel ortamların esas temel taşları, Atom' u meydana getiren Elektron ve Quark lardır.

Fizik İlmi Tüm MADDE' yi meydana getiren 6 çeşit QUARK' ı ve 6 çeşit LEPTON' u tespit ederken yaptığı çalışmalarda, Bulduğu her parçanın, aynı özelliklerini taşıyan, ancak ters elektrik yüküne sahip KARŞIT PARÇACIKLAR da keşfetmiştir. Ve Bunlara ANTİ  MADDE denmiştir.

 

Mesela LEPTON' ların en tanınmışı olan ELEKTRON  (-)Negatif Elektrik yüklüdür. Ayni özelliklere, ayni kütleye sahip ancak  (+)Pozitif Elektrik yüklü parçacık bulunmuş ve ANTİ ELEKTRON adı verilmiştir. (Anti Elektron'a POZİTRON da denmektedir.)

 

Aynı şekilde PROTON da (+)Pozitif Elektrik yüklüdür. Aynı özelliklere, ayni kütleye sahip fakat  (-)Negatif Elektrik yükü taşıyan parçacık bulunmuş ve ANTİ  PROTON adı verilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda, tüm Madde'nin esas parçacıkları olan 6 adet  QUARK'  ın ve 6 adet LEPTON' un, Yani tespit edilmiş 12 adet temel parçacığın,  aynı özelliklerini taşıyan ancak ters Elektrik yüküyle yüklü bulunan 12 adet de ANTİ  MADDE' sinin mevcut olduğu kesinleşmiştir.

Tespit edilmiş her MADDE parçacığının, karşı parçacığı yani ANTİ MADDESİ mevcuttur.

MADDE Parçacıkları ile ANTİ MADDE parçacıkları karşılaştığı ortamlarda, her zaman, birbirlerini yok ederek Saf Enerji meydana getirmektedirler. Bu nedenle Anti Maddeye geleceğin Enerji kaynağı olarak bakılmaktadır.

Parçacık Fiziği çalışmalarında ileri olan Ülkeler, Anti Madde üretim merkezleri kurmuş olup İsviçre'deki CERN Laboratuvarlarında ilk Anti madde atomu olan "Anti Hidrojen" atomu 1995 yılında üretilmiştir.

Hesaplamalara göre 1 gr. Anti Maddeden elde edilecek Enerji ile bir otomobili 100.000 sene kullanmak mümkün olacaktır. Ancak Anti Madde üretimi, çok ileri teknoloji isteyen ve çok yüksek maliyetli sistemler gerektirdiği için çalışmalar ağır ilerlemektedir.

*Madde ve anti madde? (Particle Adventure-İng.) için tıklayınız.
*Anti madde nedir? (Particle Adventure-İng.) için tıklayınız.
ANTİ MADDE' nin keşfinin tamamlanmasından sonra Büyük Patlama (Big Bang) teorisi Matematiksel olarak kesinlik kazanmış ve Büyük Patlama sırasında MADDE ile ANTİ  MADDE' nin eşit, yani aynı miktarda meydana geldiği saptanmıştır.

Ancak Büyük Patlamayla eşit miktarda yaratılan MADDE ve ANTİ MADDE' nin  neden birbirini yok etmediği, Niçin ortada sadece MADDE' den yapılmış Alemlerin  kaldığı,   eşit miktarda yaratılan ANTİ MADDE' ye ne olduğu, ANTİ MADDE' den oluşan  Alemlerinde mevcut olup olmadığı sorularına, Bugünkü Dünya bilimi net cevap verememektedir. Hesaplamalara göre Kozmos da  mevcut MADDE  kadar, ANTİ MADDE' nin de mevcut olması gerekmektedir.

Mevcut  teknolojik  imkanlarla ise sadece MADDE Alemleri gözlenebilmektedir. ANTİ  MADDE' den yapılmış ANTİ  MADDE Alemleri tespit edilememektedir.  Matematiksel olarak olması gereken  ANTİ  MADDE Alemleri nerededir?  Bugünkü Dünya Bilimi bu suale henüz cevap bulamamıştır.

Bu Bilgilerden sonra, Bütün Kozmos neden yapılmıştır? diye sorarsak Bilim kısaca şu cevabı vermektedir ; Bütün Kozmos MADDE' nin Esas Parçacıkları olan 6 çeşit QUARK' tan, 6 çeşit LEPTON' dan ve aynı zamanda ANTİ  MADDE' nin Esas Parçacıkları olan 6 çeşit ANTİ QUARK' tan, 6 çeşit ANTİ LEPTON 'dan yapılmıştır.

Yani içinde yaşadığımız, elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz Maddesel Ortamlar sadece Elektron ve Quark' lardan meydana gelmiş olmasına karşın, Bilmediğimiz, tespit edemediğimiz Evren'leri de ihtiva eden Tüm Kozmos, toplam 24 adet olan Temel Parçacıkların birleşmesinden meydana gelmiş bulunmaktadır.

İçinde bulunduğumuz Maddesel Alemlerdeki bir Helyum Atomu ile Anti Madde Alemlerinde ki bir Anti Helyum Atomunu gösteren aşağıdaki resmi tetkik ederseniz, Madde ile Anti Madde arasındaki açıklanan farkları görebilirsiniz.

 

Ruh ve Madde Yayınlarından olan "SADIKLAR PLANI-Ruhsal Tebliğler" adlı Kitabın 692.ci sahifesinde [ Spatyom ismini verdiğiniz mekan nerededir? Bu mekan, Fizik Alem ismini verdiğiniz fakat pek az yöresini tespit edebildiğiniz Alemin hem içinde, hem de dışındadır. Yani Sizler bir yönünüzle Spatyom' un yüzeyinden temasta, bir yönünüzle de fizik Alemin cismiyle temastasınız.] denmektedir.

 

Yine aynı sahifede [......onun da (spatyom' un da) maddesi vardır, fakat fizik maddeden farklıdır. Onun da atomu vardır, fakat fizik atomdan farklıdır. Spatyom planlarını müşahede eden bir varlık, mesela bir insan, orada hakiki meleke ile müşahede ettiği zaman, mevcut bulunan eşyanın geçirgen vasıfta olduğunu, daha parlak, daha ışıklı durumda olduğunu görür.] denmektedir.  (Sadıklar Planı Sh.692 - Okumak için tıklayınız.)

Anti Madde Alemlerinin tespit edilememesine rağmen Dünya Biliminin yaptığı çeşitli araştırmalar, Anti Madde Alemlerinin mevcudiyetini bilimsel olarak kuvvetlendirmektedir. Bu araştırmalardan biri şudur. MADDE ve ANTİ  MADDE eşit kütleye sahip oldukları için, Kütle çekimleri, Yani Yerçekimi güçleri de eşittir. Ancak 1992 yılında uzaya gönderilmiş olan COBE isimli araştırma uydusu, Uzayda yaptığı araştırmada ;

Mevcut MADDESEL kütlelerin, hacimlerine göre sahip olması gereken Yer çekim gücünden daha fazla Yer çekim gücünün, Uzayda mevcut olduğunu tespit etmiştir. Bu araştırma, Uzay da gördüklerimizin ötesinde, Görünmeyen Kütlelerin (Kayıp Kütlelerin) mevcut olduğu ihtimalini kuvvetlendirmiştir. Bu KAYIP KÜTLELER konusu, Fizik İlminin henüz cevap bulamadığı konuların başında gelmektedir.

*Kayıp kütle ve Cobe uydusu hk. ek bilgi için tıklayınız.
Diğer bir araştırmada şudur. İçinde bulunduğumuz Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi' nin içinde yer almaktadır. Samanyolu Galaksisi' nin genişliği 100.000 ışık yılıdır ve Galaksimizin içinde 400 milyar Yıldız bulunduğu tahmin edilmektedir.

Yörüngelerinde dönmekte olan bu Yıldızların dönüş süratlerini ve kütlelerini tespit eden Astro Fizik Bilimi, Samanyolu Galaksisi' nin sahip olduğu Toplam Yer çekim gücünü hesaplamıştır. Bu hesaplamalar dikkate alındığında, Samanyolu Galaksisi' nin kenarında bulunan Yıldızların, sahip oldukları dönüş sürati (Santrifüj sürati) nedeniyle, yörüngelerinden çıkarak uzaya fırlamaları gerektiği ortaya çıkmıştır. Ancak bu Yıldızlar, uzaya fırlamadan yörüngelerinde dönmelerine devam etmektedirler.

 

Bu fiili durumun nedeni araştırıldığında ; Samanyolu Galaksisi' nde olması gereken Toplam Yer çekim gücünden 10 misli daha fazla Yer çekim gücünün mevcut olduğu ve Bu nedenle Yıldızların yörüngelerinde kalabildikleri ortaya çıkmıştır. Bu tespitten Samanyolu Galaksisi' nde mevcut olan Toplam Kütlenin ancak %l0 nun gözlenebildiği, geriye kalan %90 nispetindeki Kütlenin ise Dünya gözüyle ve Dünya teknolojisiyle tespit edilemediği anlaşılmıştır.

Bu görülmeyen ancak hesaplarla varlığı tespit edilen Kütleye, Kayıp Kütle-Karanlık Madde denmektedir. Tüm Evrenin de %90 nının Karanlık Madde' den müteşekkil olduğu hesaplanmaktadır. İşte Bütün bu bilgiler, Ruhsal Bilgilerde bahsedilen ve Bizlerin göremediği için inanmadığı " ANTİ MADDE Alemlerinin " bildiğimiz Maddesel Alemlerle iç içe olduğunu bir kere daha teyit etmektedir.

*Karanlık Madde hak. daha fazla bilgi için tıklayınız. (pdf)
Not. Akaşa Yayınlarından olan HATHOR BİLGİLERİ isimli kitabın 17.ci sayfasında, Venüs gezegeninde bulunarak Dünya'yı izlemekte olan Uzaylı Varlıklar [ Evren de mevcut Elektro Manyetik tayf içinde, Sizler, Var olanın yüzde birinden de azını görebiliyorsunuz ] bilgisini vermektedirler.
Ruhsal kanallardan ve çeşitli UFO temaslarından alınan bilgilerde ise ; ANTİ MADDE Evrenlerinin mevcut olduğu, MADDE Evrenleri ile ANTİ  MADDE Evrenlerinin iç içe olduğu, MADDE ile ANTİ MADDE Evrenleri arasında Perde bulunduğu, İleri uygarlıkların bu Perdeyi-bu Barikatı geçmeyi bildikleri anlatılmaktadır. ANTİ MADDE Evrenlerinde bulunan Gezegenlerin de, Anti Dünya şeklinde olduğu bildirilmektedir.
Bilgi Kitabı, Gördüğümüz ve Göremediğimiz Bütün Kozmos'un GÜRZ denilen kapalı bir sistem içinde bulunduğunu açıklamaktadır.

1 Gürz'de, Heplik Boyutu, Hayat Boyutu ve Hiçlik Boyut'larından oluşmaktadır. Dünya'mızın içinde bulunduğu Kozmos yani Güneş sistemimiz, Samanyolu galaksisi, Bütün Yıldızlar ve Galaksiler, Gürz'ün Heplik Boyutu içersinde yer almaktadır.

Bilgi Kitabı, HEPLİK Boyutundaki Madde Alemlerine, POZİTİF EVRENLER demektedir. POZİTİF EVRENLER de var olan Varlıklar, Doğal Denge kanunları yani Fizik yasaları çerçevesinde MADDE' ye hakim olmayı öğrenmektedirler.

Bilgi Kitabı, Gürz'ün Hayat Boyutu ve Hiçlik Boyutunda bulunan Alemlere ise NEGATİF EVRENLER demektedir. NEGATİF Evrenlerin, POZİTİF Evrenlerin tam tersi olduğu açıklanmaktadır. Yani Dünyamızda bildiğimiz, öğrendiğimiz her şey NEGATİF Evrenlerde tersine çalışmaktadır. Dünyamızda güç kullanarak şekillendirdiğimiz Madde, NEGATİF Evrenlerde, oradaki Varlıkların düşünce güçlerine tabi olarak istenen şekli almaktadır.

İçinde bulunduğumuz POZİTİF Evrenler, bildiğimiz MADDE Alemleridir. Tam Ters özelliklere sahip NEGATİF Evrenler ise ANTİ MADDE Alemleridir. POZİTİF EVREN deki Evrimini bitiren bir Varlık NEGATİF EVREN' e alınmakta ancak Varlık kendi iradesiyle NEGATİF Evrenlere geçememektedir.

 

NEGATİF Evrenlere, POZİTİF Evrenlerin Tekamülünü tamamladıktan sonra  Teknolojik Boyutun (İleri Uygarlıkların) yardımlarıyla geçilmektedir.  Yani POZİTİF Evren ile NEGATİF Evrenler arasında bir perde-bir barikat bulunmaktadır. Bu Perde, sadece Teknolojik Boyutun yardımlarıyla geçilebilmektedir. Bilgi Kitabı da, POZİTİF ve NEGATİF Alemlerin iç içe olduğunu açıklamaktadır.

Sonuç ; MADDE' nin Tam Tersi Özelliklere sahip olan ANTİ MADDE' nin mevcudiyeti Dünya İlmi tarafından kesin olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Tüm Kozmos' da mevcut MADDE kadar ANTİ MADDE' nin de bulunduğu kesinlik kazanmıştır.

Ancak ANTİ MADDE' den var olmuş Alemler görülememekte ve bulunamamaktadır. Dünya İlmi Kozmos'taki Yer çekim gücünün olması gerektiğinden fazla olduğunu saptamış ve Kozmos' da mevcut tüm Kütlenin ancak %l0 nun gözlenebildiği, geriye kalan %90 nispetindeki Kütlenin ise Dünya gözüyle ve Dünya teknolojisiyle tespit edilemediği sonucuna varmıştır.

Ruhsal Bilgilerde zaten ANTİ MADDE Alemlerinin, MADDE Alemlerinden görülemediğini bildirmektedir. Ancak İlim, ANTİ  MADDE Alemlerine çok yaklaşmıştır. Daha da yaklaşacaktır. Çünkü şu anda İnançla-İçten var olduğunu algıladığımız bu Alemler, Fizik olarak da REEL' dir. Ayrıca Ruhsal Bilgiler her zaman İlimden öndedir. Hakikatler Önce düşüncelere yansımakta, Teoriler kurulmakta, zaman içersinde Teoriler tatbikata alınarak ispat edilmektedir.


Revize tarihi : 8.2.2004

buzkom@gmail.com

 

Ziyaretçi Sayısı : web statistics